Меню сайту

2012- 2013 навчальний рік

Номінація: «Галерея інноваційного пошуку»

Проект

 «За сторінками підручника геометрії»    

Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………………...

5

І.

Опис системи методичної  роботи щодо організації змістовного дозвілля дітей шляхом проектної діяльності……………………………

 

7

ІІ.

Шляхи реалізації проекту «За сторінками підручника геометрії»……

8

 

2.1.

Проект із геометрії  «Зірковий час трикутника» для учнів 7 класу………………………………………………………………..

 

13

 

2.2.

Проект із геометрії  «Зірковий час кута» для учнів 7 класу……..

25

 

2.3.

Проект із геометрії «Розв’язування трикутників» для учнів 9 класу………………………………………………………………

 

35

 

2.4.

Проект ізгеометрії «Вступ до стереометрії» для учнів 10 класу  (математичний профіль навчання

 

41

Висновки………………………………………………………………………….

45

Додатки:

 

 

Додаток 1

«Результати дослідження групи «Теоретиків» до проекту  з геометрії «Зірковий  час  трикутника» для учнів 7 класу»……

 

47

Додаток  2

«Результати дослідження групи «Дослідників» до проекту  з геометрії «Зірковий  час  трикутника  » для учнів 7 класу»…..

 

49

Додаток 3

«Результати дослідження групи «Практиків» до проекту  з геометрії «Зірковий  час  трикутника  » для учнів 7 класу»….

 

51

Додаток 4

«Роботи переможців конкурсу  творчих робіт « У світі трикутників»...................................................................................

 

53

Додаток 5

«Результати дослідження групи «Теоретиків» до проекту  з геометрії «Розв’язання трикутників» для учнів 9 класу»……

 

55

Додаток 6

«Результати дослідження групи «Дослідників» до проекту  з геометрії «Розв’язання трикутників» для учнів 9 класу»……..

 

57

Додаток 7

«Результати дослідження групи «Практиків» до проекту  з геометрії «Розв’язання трикутників» для учнів 9 класу»……..

 

59

Додаток 8

«Результати дослідження групи «Допитливих» до проекту  з геометрії «Розв’язання трикутників» для учнів 9 класу»……..

 

61

Додаток 9

«Результати дослідження групи «Теоретиків» до проекту  з геометрії «За сторінками підручника геометрії» для учнів 10 класу»……………………………………………………………..

 

 

63

Додаток 10

«Результати дослідження групи «Допитливих» до проекту  з геометрії «За сторінками підручника геометрії» для учнів 10 класу»……………………………………………………….........

 

 

65

Додаток 11

«Результати дослідження групи «Дослідників» до проекту  з геометрії «За сторінками підручника геометрії » для учнів 10 класу»……………………………………………………………..

 

 

67

Додаток 12

«Критерії оцінювання роботи над проектом»…………………

69

Додаток 13

«Критерії оцінювання мультимедійної презентації»…………..

71

Література………………………………………………………………………...

73

         

 ВСТУП

 Одне з найбільш  актуальних  завдань, що стоять перед сучасною освітою, — поєднати навчання і виховання в єдиний цілеспрямований виховний процес. В «Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наголошується, що мета сучасного освітнього процесу полягає не тільки у сформованості необхідних компетенцій, наданні ґрунтовних знань із різних предметів, а й у «формуванні громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ».

 Як відомо, більшу частину свого часу дитина проводить у навчальному закладі. У сучасній школі навчальна діяльність учителя та учня значною мірою зосереджується на уроці, під час якого переважно відбувається виховання. У чинному Положенні про загальноосвітній навчальний заклад також зазначається, що «виховання учнів (вихованців) у закладах здійснюється під час проведення уроків, у процесі позаурочної та позашкільної освіти».

 Стратегічною метою математичної освіти в школі є розвиток і саморозвиток школярів шляхом оволодіння математичними знаннями, забезпечення математичної грамотності для свідомого вибору профілю подальшого навчання. Головними цілями математичної освіти є сприяння формуванню наступних компетентностей: соціально-особистої, комунікативної, інформаційної, практичної, загальнокультурної.

 Як учитель математики маю не тільки навчати учнів, а й створювати умови для формування ціннісного  ставлення учнів до соціального і природного довкілля та самого себе.  Дослідження вчених також переконують, що без активності школярів у  навчально-виховному процесі не може бути успішним засвоєння знань, не може повноцінно здійснюватися виховання.  

 І. Опис системи методичної  роботи щодо організації змістовного дозвілля дітей шляхом проектної діяльності

 Ураховуючи зацікавленість учнів до математики, вікові особливості учнів (потребу в життєвому самовизначенні, спрямованості на майбутнє, визначення свого життєвого шляху, майбутньої професії) актуальним стало організація роботи   математичного клубу «Ерудит» для учнів 7-11 класів.

 Завдяки діяльності клубу реалізовується особистісно-орієнтована модель навчання й виховання, організовується самостійна дослідницька робота учнів, формується система індивідуальних завдань, спрямованих на розвиток математичних здібностей учнів, їхнього інтересу до вивчення та застосування математики.

 Проаналізувавши інтерес учнів до програмного матеріалу з геометрії, враховуючи, що навчальний матеріал із стереометрії спирається на наочність,  інтуїцію учнів, на їх життєвий досвід, виникла необхідність розширити та поглибити знання з метою розкриття в учнів власних потенційних можливостей, нахилів і здібностей, формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується  в соціумі  як громадянин, професіонал, сім'янин.

 У зв’язку з цим виникла необхідність на заняттях клубу «Ерудит» організувати системну роботу учнів 7-11 класів над виконанням дострокового проекту «За сторінками підручника геометрії», який, на мій погляд,  допоможе учням   усвідомити   роль  знань у житті і навчанні; сформує в старшокласників науковий світогляд, розвине  навички ефективного  спілкування та  спільної діяльності.  Вважаю, що проектне навчання – корисна альтернатива класно-урочній системі.

 Сподіваюсь, що під час роботи над проектом «За сторінками підручника геометрії» учні навчаться  визначати мету власної діяльності, ознайомляться з основними етапами проектування, висуватимуть власні ідеї щодо вирішення  проектної задачі, вибиратимуть способи і засоби діяльності, оформлюватимуть проект.

Проект націлений на формування в учнів уміння конструювати свої знання, підвищувати мотивацію до нових знань, розвивати творчі й дослідницькі здібності, сприяти інтелектуальному розвитку старшокласників та умінню будувати професійну кар’єру в умовах системних змін, здатність працювати у команді, прищеплювати навичко справжнього професіонала.

Виховний процес у школі на сучасному етапі вимагає від педагога застосування не лише добре продуманих методів і прийомів виховної роботи, а й  ефективних засобів, які б створювали умови для самореалізації особистості учня.

 Одним із напрямків виховної роботи має бути формування й розвиток культури співпраці, адже саме співпраця – це шлях до самовдосконалення, підґрунтя для реалізації майбутньої успішної конкурентоспроможної особистості. Співпраця сприяє позитивним змінам особистості (самовихованню, самовдосконаленню), виховує толерантність.

Для реалізації цього завдання розроблено достроковий  проект   для учнів 7-11 класів «За сторінками підручника геометрії».

 Учасники проекту — учні 7-11 класів Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Первомайської міської ради Харківської області, члени клубу «Ерудит».

Тип проекту — пошуково-дослідницький, особистісний.

І. Актуальність проекту

 Історично склалось так, що геометрія виникла з практичних потреб людини на основі задач, поставлених життям, і розвивалася з їх розв’язанням. Тому дуже важливо навчити свідомо застосовувати набуті на уроках теоретичні знання до розв’язування практичних задач. Учень отримує можливість розширити знання за рахунок власних «відкриттів».

 Під час роботи над проектом створюються сприятливі умови для подальшої самореалізації  старшокласників, оволодіння  необхідними навичками і вміннями. Для формування здатності ефективно діяти в різних життєвих ситуаціях. Приймати рішення та нести відповідальність за них.

 ІІ. Мета проекту:

 • формування уміння співпрацювати і спільно розв’язувати завдання;
 • сприяння  всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню і самореалізації особистості в сучасному світі;
 • створення умов для формування ціннісного ставлення учнів до соціального і природного довкілля та самої себе.

ІІ. Напрями реалізації та форми роботи над проектом.

 1. 1.     Проект із геометрії «Зірковий час кута» — для учнів сьомого класу.

Виховна мета:

 • усвідомлення  ролі знань у житті й навчанні учнів, залучення учнів до активної пізнавальної діяльності;
 • формування наполегливості  в досягненні  мети, уміння відстоювати свої погляди.
 1. 2.     Проект із геометрії «Зірковий час трикутника» — для учнів сьомого класу.

Виховна мета: 

 • заохочувати  співробітництво дітей, розвивати  здатність до уяви, усвідомлення  ролі знань у житті й навчанні учнів;
 • формувати почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості;
 • сприяти всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню і самореалізації особистості в сучасному світі.  
 1. 3.     Проект із геометрії  «Розв’язання трикутників» — для учнів дев’ятого класу. 

Виховна мета: 

 • формування громадянської, соціальної та підприємницької компетентності учнів через організацію співпраці їх із партнерами в групі, підтримки взаємин та керування власною соціальною поведінкою, уміння працювати в колективі, толерантність, прагнення до поповнення знань; 
 • виховання інформаційної культури учнів. 
 1. 4.     Проект із геометрії «Вступ до стереометрії» — для учнів десятого класу. 

Виховна мета:

 • формувати  ціннісне  ставлення  до себе  через позитивне ставлення до навчання;
 • спонукати школярів до самостійного розв’язування власних життєвих проблем;
 • формувати позитивних рис особистості громадянина, почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості;
 •  формувати в учнів науковий  світогляд. 

ІІІ. Очікувані результати: достатньо сформований відповідно до віку        (7-11-ті класи) стиль мислення; розвиток (через роботу в парах, групах, колективі) комунікативно-мовної культури; сформовані навички                             самореорганізації та культури співпраці; в достатній мірі сформована здатність обстоювати власну позицію,наводити переконливі аргументи, ефективно виконувати певні соціальні ролі; володіння навичками самоаналізу, уміння ставити перед собою реальну мету та реалізовувати її, плідно працювати в команді, позитивно розв’язувати проблеми.  

ІV. Термін реалізації: 2010/2011 навчальний рік 

V. Етапи виконання проекту (за Є. Полат): 

Етапи роботи

 

Зміст діяльності учнів

Функції вчителя

1

Підготовка до проектування. Визначення теми, мети й завдань проекту.

Обговорення предмета з учителем, пошук необхідної додаткової інформації, визначення мети і завдань.

1. Заява задуму.

2. Характеристика   методу проектів.

3. Ознайомлення зі змістом проекту.

4. Мотивація пошуку.

5. Допомога в постановці завдань.

2

Планування.

1. Вироблення плану дій:

 • визначення  джерел інформації;
 • вибір способів збирання інформації;
 • вибір методів аналізу інформації;
 • вибір засобів презентації результатів;
 • формування уявлення про бажані результати                           (форма звіту);
 • встановлення критеріїв оцінки результату і процесу;
  • планування процедур;
  • розподіл завдань між членами проекту.

2. Планування завдань.

 1. Висловлювання припущень.
 2. Висунення пропозицій, ідей.
 3. Корекція плану та завдань

3

Дослідження

 

 

 

 • Збирання інформації.
 • Вирішення проміжних завдань.
 • Спостереження за об’єктами.
 • Проведення експериментів.
 • Анкетування.
 • Робота з літературою
 1. Спостереження за роботою.
 2. Непряме керування діяльністю (поради, консультації тощо)

 

4

 

Результати

 

 1. Аналіз інформації.
 2. Формулювання висновків.
 3. Корекція підсумкових матеріалів.
 4. Спостереження за ходом обробки результатів та аналізу інформації.
 

5

Оформлення звіту. Підготовка до презентації.

 1. Узагальнення та класифікація зібраних матеріалів.
 2. Виготовлення ілюстративного матеріалу (фотографії, графіки, малюнки, схеми тощо).

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання