Меню сайту

Впровадження  
діяльнісного та компетентнісного підходів

 до навчання математики в контексті  реалізації

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

В умовах реформування системи освіти України, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу держави, інтеграції науки в світову систему освіти, переходу до ринкових відносин і конкуренції будь-якої продукції, в тому числі й інтелектуальної, особливо актуальним стає забезпечення належного рівня інформаційної підготовки української молоді. Завдання сучасної освіти – виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти та саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, має навички роботи в команді, здатна аналізувати та опрацьовувати інформацію, володіє життєвими і предметними компетентностями.

Створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості  визначено Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період  до 2021 року, Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, що ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого підходу, який забезпечує розвиток академічних, соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей учнів; компетентнісного підходу, що сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей, і діяльнісного підходу, спрямованого на розвиток умінь  і навичок учнів, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Глибоко усвідомлюю, що вчитель відіграє важливу роль у формуванні в учнів математичної компетенції для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції. Спираючись на власний досвід,  переконана, що необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також її практичної спрямованості.

Проблему власного пошуку шляхів удосконалення навчально-виховного процесу на уроках математики вирішую, працюючи над темою «Впровадження діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання математики в контексті  реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Головним напрямком педагогічної діяльності є розвиток математичної компетентності учнів шляхом впровадження діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання математики, які передбачають постійне включення учнів до різноманітних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична її спрямованість.

У своїй роботі використовую дослідження О.Пометун, Є.Коротаєвої, О.Зеленського, О.Полат, Р.Пастушенка та інших, які надають можливість окреслили шляхи формування предметних компетентностей засобами навчальних предметів, індивідуальних  особливостей учнів, потреб соціуму тощо. Ці завдання реалізую через активну та інтерактивну моделі навчання.

Надаю перевагу інформаційно-комунікаційній технології, а також її інтеграції з іншими перспективними освітніми технологіями, такими як: особисто-орієнтованого навчання, проектною, інтерактивного навчання, проблемного навчання, розвивального навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова, що дозволяє відкрити нові можливості викладання предмету, чим сприяю підвищенню практичної спрямованості навчання математики.(Додаток 1)

Інформаційні технології використовую  на уроках різного типу для розв'язання окремих завдань уроку: перевірки домашнього завдання, набуття нових знань, формування нових умінь, закріплення вивченого, виконання тренувальних вправ, контролю рівня навчальних досягнень учнів.(Додаток 2)

 Основними напрямками  підвищення  ефективності уроків математики з застосуванням  сучасних  інформаційних технологій   вважаю: створення презентацій Microsoft Power Point, використання табличного  процесору MS Excel, контрольно-діагностичної системи Test-W, пакета динамічної геометрії DG, педагогічних  програмних  засобів тощо.(Додаток 3)

За допомогою програми Microsoft  Power Point урізноманітнюю уроки, використовуючи готові та самостійно створені презентаційні матеріали. Програма стає в пригоді, коли потрібно розв’язати ряд геометричних задач, мінімізувати витрати часу на виконання малюнків. А ввівши казкового героя, невимушено опанувати новий матеріал, працюючи з кожним слайдом, як із сторінкою казки. При побудові складних геометричних фігур, їх комбінацій, перерізів у школярів виникають труднощі, тому вирішити це питання допомагає презентаційний наочний матеріал, який сприяє кращому розвитку просторової уяви учнів.(Додаток 4)

Табличний процесор MS Excel  використовую для побудови діаграм, що описують динаміку досліджуваних процесів при вивчені в 6 класі теми «Діаграми». Працюючи з електронним процесором MS Excel, учень  здобуває навички побудови за заданим значенням x і y, дослідження аналізу статистичних даних.

Навчаючи дітей математики, широко використовую тестові технології  при вивченні нового матеріалу, при закріпленні, при підготовці до тематичного оцінювання, а також при різних видах контролю. Розроблена система різнорівневих тестових завдань для проведення комп’ютерного тестування з використанням тестових оболонок контрольно-діагностичних  систем  «Test-W», «My Test» допомагають здійснювати об’єктивне оцінювання знань, вмінь та навичок учнів,  готувати школярів до складання державної підсумкової атестаціі та зовнішнього назалежного оцінювання.(Додаток 5)

Використання електронних педагогічних програмних засобів, які впроваджую на своїх уроках, допомагає вирішувати проблеми оптимального поєднання науковості та доступності викладання матеріалу; підвищенню результативності уроку; сприяє швидкому проведенню поточного та підсумкового контролю, своєчасному виявленню та корекції прогалин у знаннях учнів.(Додаток 6)

На уроках математики в  5-6 класах мною активно впроваджується  технологія розвивального навчання Д.Б.Ельконіна-В.В.Давидова, яка сприяє формуванню критичного мислення, наявності в учнів способів розумових дій та логіки наукового пізнання, досвіду творчої рефлексії. Порівнюючи рівень навчальних досягнень учнів 5-6-х класів,  дійшла висновку, що учні класів РН мають якість знань на 24% вище якості знань учнів класу традиційного навчання.(Додаток 7)

З метою формування в учнів комунікативних навичок, розвитку вмінь користуватися дослідницькими прийомами (збирання інформації, висування гіпотез, уміння робити висновки) на своїх уроках впроваджую проектну технологію. Високий рівень практичної спрямованості та зацікавленості в учнів викликали такі проекти – «За сторінками підручника геометрії», «Мовою математики про Т.Г.Шевченка», «Я - бізнесмен», «В пошуках коренів рівняння» та інші.(Додаток 8)

Реалізовуючи діяльнісний підхід до навчання математики, навчаю співпраці у груповій та колективній роботі, толерантності, пропоную  учням різні форми роботи, заохочуючи до самостійності,  прагну зацікавити  практичною навчальною роботою, вдосконалюю систему самостійної роботи,  надаю перевагу практичним та самостійним роботам  навчального характеру з елементами творчості.(Додаток 9)

Набутий досвід свідчить, що підвищення ефективності навчання та мотивації  учнів до вивчення предмету, набуття учнями предметних компетентностей, розвиток особистісних якостей вимагають застосування на уроках саме інтерактивних форм і методів навчання. При підготовці і проведенні уроків з власної методичної скарбниці використовую саме те, що оптимально відповідає цілям та завданням конкретного уроку, а саме: робота в малих групах, робота в парах, дидактичні ігри, «Мікрофон»,  «Мозковий штурм», «Асоціації», «Дискусія»,  «Карусель», «Акваріум», метод «Прес», «Займи позицію», «Навчаючись, учись», «Дерево рішень» тощо.(Додаток 10)

Отже, використання інтерактивних форм і методів навчання дозволяє мені  залучати до роботи всіх учнів класу, сприяє виробленню соціально важливих навичок роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення. При застосуванні інтерактивного навчання поглиблюється мотивація навчання, підвищується рівень навчальних досягнень учнів.

Працюючи з учнями 5-7-х класів, враховуючи вікові особливості, розумію, що дієвим способом залучення їх до навчальної діяльності є навчальна гра. З метою активізації уваги та розумової діяльності учнів, зосередження та  виділення головного проводжу навчальні ігри «Доміно», «Шахові забави», «Футбол», «Математичне лото» та інші.(Додаток 11)

 Приділяю значну увагу роботі з обдарованими та здібними учнями, залучаю їх до науково-дослідницької діяльності, готую до участі в математичних конкурсах, турнірах, олімпіадах. Щорічно мої учні є переможцями ІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики та показують добрі та відмінні результати у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».(Додаток 12)

Розуміючи, що одне з найбільш  актуальних  завдань, що стоять перед сучасною освітою, — поєднати навчання і виховання в єдиний цілеспрямований виховний процес, як зазначено в Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, намагаюсь на своїх уроках максимально використовувати їх вихований потенціал.

Виховання почуття патріотизму відкриваються під час проведення тематичних позакласних заходів, присвячених українським математикам;  тематичні вечори, вікторини, конференції, диспути, дискусії, змагання тощо. (Додаток 13)

Виховую в учнів любов до України, її природи, рідного дому, школи, рідної мови шляхом розв’язування задач, у яких мова йде про їх рідний край. Це задачі, що містять історичні дані, відомості про тваринний і рослинний світ регіону, де проживають школярі. Під час розв’язування задач пропоную учням коментувати виконання дій. Це сприяє розвиткові усного мовлення, формуванню у школярів умінь правильно і грамотно висловлювати свої думки українською мовою.

Залучаю учнів до роботи   шкільного математичного клубу «Ерудит». Його учасники беруть участь у складанні та реалізації проектів, підготовці та проведенні предметних тижнів, занурюються в науково-дослідницьку діяльність, що дозволило активізувати позакласну роботу з предмету, посилити міжпредметні зв’язки, поглиблюють знання з предмету.

Серед учнів, які займаються в математичному клубі «Ерудит», щорічно зростає не тільки кількість учасників Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», а й підвищується якість робіт, що свідчить про зацікавленість учнів до предмета.

Узагальнені матеріали роботи над проектом «За сторінками підручника геометрії» мною були представлені на Всеукраїнський конкурс «Парк педагогічної майстерності», номінація «Галерея інноваційного пошуку» та стали переможцем першого та другого етапів конкурсу. (Додаток 14)

Власний досвід роботи щодо впровадження   діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання математики поширювала через роботу майстер-класу для вчителів міста.(Додаток15)

Використання інноваційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання узагальнила у посібниках, які були представлені на обласну виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій: «Актуалізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики шляхом упровадження інформаційних та інтерактивних технологій» (Дипломом ІІ ступеня, 2011 р.); «Використання мультимедійних технологій на уроках математики як засіб стимулювання пізнавальної і творчої активності учнів» (Дипломом ІІ ступеня, 2012 р.); «Організація змістовного дозвілля школярів шляхом проектної діяльності» (Диплом ІІІ ступеня,  2013 р.); «Впровадження діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання математики в контексті реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (Диплом ІІІ ступеня, 2014 р.).(Додаток 16)

Результатом використання діяльнісного та компетентнісного підходів, інноваційних технологій, інтерактивних методів і форм навчання єпозитивна динаміка ефективності та якості навчання математики, а саме підвищення рівня сформованості основних груп предметних компетенцій, зокрема математичної, підготовці учнів до життя у високотехнічному конкурентному світі.

Не зупиняюсь на досягнутому, бо вважаю: постійно знаходитися в творчому пошуку, самовдосконалюватися – це єдиний можливий шлях сучасного вчителя до формування компетентної особистості учня, здатної адаптуватися у соціально-економічному середовищі, конкурувати на українському та європейському ринках праці. (Додаток 17)

Додатки:

    

Додаток 1                

     Додаток 10       
Додаток 2  Додаток 11
 Додаток 3 Додаток 12
Додаток 4 Додаток 13
Додаток 5 Додаток 14
Додаток 6  Додаток 15                       
Додаток7 Додаток 16
Додаток 8 Додаток 17
Додаток 9  

 З досвіду роботи:

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання